Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

چند نکته مهم برای افزایش هوش فروش

چند نکته مهم برای افزایش هوش فروش (قسمت دوم)

روش های جمع آوری داده  در هوش فروش یکی این است که وب سایت ها و شبکه های اجتماعی را جست و جو کنید تا رویدادهای کلیدی که ممکن است به منافع خرید از شرکت های خاص اشاره کند را مشخص کنید و همچنین الگوهای مصرف منابع مردم را در وب سایت های خاص…