Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

هوش تبلیغاتی

ابزار هوش تبلیغاتی در تبلیغات دیجیتالی

کسب بینش و اندیشه قابل اجرا در مورد چگونگی انجام تبلیغات دیجیتالی خود در کانال ها، جایی که این تبلیغات قرار گرفته اند و اینکه چگونه رقبای آنها تبلیغ می کنند، برای برندها خیلی سخت و دشوار است. یکی از ابزارهای یادگیری قدرتمند ممکن…

هوش تبلیغاتی چیست؟

تبلیغات دیجیتال یک مشکل شفاف است. برندها زمان دشواری دارند در کسب بینش در مورد آنچه که آنها برایش پرداخت می کنندو یا در جایی که تبلیغات آنها قرار می گیرد.علاوه بر این ها، هزینه تبلیغات دیجیتال در طول دو سال گذشته به میزان 12 درصد افزایش…