Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زندگیت رو چرخ خودت میچرخه یا دیگران

کتاب زندگیت رو چرخ خودت میچرخه یا دیگران ؟!

زندگیت رو چرخ خودت میچرخه یا دیگران درک صحیح شما از این موضوع می تواند دنیایتان را متحول کند . خیلی وقتها افراد در سنین مختلف به این درک نرسیده اند که هیچکس مسئول زندگی آنها نیست. بارها و بارها شده که با شکایت از خانواده، دوستان، جامعه و…