Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

زنان و هوش مالی

هوش مالی زنان

در گذشته خانمها در مسائل اقتصادی دخالتی نمی کردند و همه مسائل این حوزه را به آقایان می سپردند ولی امروزه با پیشرفت اجتماع و سهیم شدن خانمها در موقعیت های اجتماعی هم رده و گاهی بالاتر از مردان اوضاع متفاوت تر از قبل شده است در این مقاله سعی…