Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

ریچارد و موریس مک دونالد

بزرگترین اغذیه فروشی آمریکا

مک دونالد ریچارد و موریس مک دونالد اغذیه فروشی موفق مک دونالدز مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله4 دقیقه می باشد کارشناسان معتقدند مک دونالدز علاوه بريک نيروی اقتصادی، پديده ای اجتماعی است که برخی از ارزشهای اجتماعی را…