Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

روش پیداکردن خواسته های مشتری ،

شناسایی مشتری هدف۲

شناسایی مشتری هدف۲ شما ادامه ی مقاله شناسایی مشتری هدف۲ را مطالعه می کنید: چرا باید ویژگی های جمعیت شناختی مشخصی را هدف قرار دهید؟ برای شناسایی مشتری هدف۲، تنوع بسیار زیادی بین کاربران نهایی شما وجود دارد . ممکن است که…