Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رهبر یا مدیر؟

تفاوت های برجسته بین مدیریت و رهبری (اینفوگرافیک)

مدیریت و رهبری دو عنوان بسیار بزرگ و بسیار سنگین در دنیای کسب و کار هستند. سؤالات در مورد تفاوت بین رهبران و مدیران در دنیای امروز تقریباً تکراری است. تعریف مدیر و رهبر طی دهه ها تغییر قابل توجهی نداشته است. آیا آن ها مشابه یا متفاوتند؟ آیا…