Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رفع اشتباهات مالی

اشتباهات مالی رایج و نحوه اجتناب از آن‌ها

اشتباهات مالی یا داشتن هزینه‌های غیرضروری و اضافه برای گذران زندگی که بر پایه قرض و وام صورت می پذیرد را خیلی از ما تا به حال مرتکب شده‌ایم؛ این ها برای ما موانع مالی به‌حساب می‌آیند. 90 درصد این اشتباهات را مرتکب شدیم چون هوش مالی بالایی…