Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

رفتار دوستانه

مدیر موفق و چگونگی رفتار با کارمندان در جهت سودآوری بیشتر

تعریف مدیریت ، عبارت است از کار کردن با افراد و به وسیله آن ها رسیدن به هدف های سازمانی. برای موفقیت در این کار همه مدیران باید از مهارت های اجتماعی برخوردار باشند. هر کس حداقل در مراحل مشخصی از زندگی خودش  به عنوان یک مدیر،  ایفای نقش می…