Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راه های کنترل عصبانیت

مدیریت و کنترل خشم (قسمت دوم)

ادامه مقاله مدیریت و کنترل خشم (قسمت اول) راه‌ های سالم برای بیان خشم اگر واقعا دلیلی برای بیرون ریختن خشم‌تان وجود دارد، پس با شیوه‌ای صحیح اینکار را انجام دهید. وقتی با افراد دیگر از روی احترام بحث را ادامه دهید، در این…