Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راه آموزشی عادات مالی

آموزش عادات مالی به فرزندان

1: نحوه آموزش پیش دبستانی ها و بچه داران درباره مدیریت پول 1-1: برای صرفه جویی از یک قلک شفاف استفاده کنید. قلک ها با طرح های کارتونی محبوب ایده آل است، اما بچه ها دیدی نسبت به محتویات آن نخواهند داشت، هنگامی…