Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راهکارهای مدیریت کنترل

مدیریت کنترل از صفر تا صد

  مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 2 دقیقه و 30 ثانیه می باشد مقدمه مدیریت کنترل فراگردی است که فعالیت انجام شده با برنامه های پیش بینی شده سازمان تطبیق داده می شود. به بیان دیگر روش ها و ساز و کارهایی است که مدیران برای…