Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

راهکارهای بهبود عملکرد حافظه در یادگیری؛

حافظه مغز یادگیری بزرگترین ابزار آموزشی ما

حافظه مغز یادگیری ماست و ما به کمک آن اطلاعات را ثبت می کنیم. حافظه مغز یادگیری، یکی از توانایی های پیچیده ترین عضو بدن مان یعنی مغز است. سالیان زیادی است که دانشمندان در رابطه با این عضو تحقیق و مطالعه می کنند. نتایج بسیاری از این تحقیقات…