Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

دلایل نداشتن هدف

تاثیر هدف در مطالعه چیست؟

مدت زمان تخمینی مطالعه این مقاله ۳ دقیقه می باشد. مقدمه داشتن هدف در مطالعه یک ارتباط موثر با یادگیری دارد.هدف در مطالعه انگیزه و بازده را زیاد می کند درنتیجه می توانیم مدیریت زمان را به دست بگیریم.هنگامی که به کمک هدف در…