Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

درآمدم به بالای 30 میلیون رسیده

درآمدم به بالای 30 میلیون رسیده

    چطور شد تصمیم گرفتی روی خودت سرمایه گذاری کردی؟ فکرکنم نیاز به بهتر شدن داشتم .دوست دارم در هر شرایطی هستم چه مثبت چه منفی بهتر از حال حاضرم باشم. چی شد که مجموعه ما رو انتخاب کردی؟ بررسی هایی که کردم. همانطور می…