Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حالت دست به سینه شدن

راز زبان بدن در مذاکره

  راز زبان بدن در مذاکره موضوعی است که مذاکره کننده گان موفق در سطح دنیا به آن بسیار دقت میکنند و آن را به خوبی تحلیل میکنند زبان بدن در مذاکره ها تاثیر زیادی روی چگونگی به نتیجه رسیدن مذاکره دارد به طوری که تمام حرکات سر، دست، بازو، پا و…