Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

تغذیه مغز حافظه یادگیری

کدام مواد غذایی برای تقویت حافظه مناسب اند؟

متاسفانه خیلی از افراد نقش مواد غذایی برای تقویت حافظه را نادیده می گیرند در حالی که نقش بسیارمهمی در مطالعه ایفا میکنند.در واقع حجم بسیارعظیمی از سلولها در یک منطقه جمع شده اند که بسیار حساب شده با هم کار می کنند در نتیجه سرویس دادن به…