Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

بزرگ شدن در ناهشیاری مالی

96% غرق بزرگ شدن در ناهشیاری مالی

بحثی که بسیاری از ما با آن روبرو بوده ایم، بزرگ شدن در ناهشیاری مالی بوده است. بزرگ شدن در ناهشیاری مالی ریشه در باورهای خانوادگی ما دارد که ما با آن بزرگ می شویم و شخصیت ما شکل می گیرد. بسیاری از ما در خانه ای آکنده از ناهشیاری مالی…