Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

اهمیت مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در موسسات مالی

طبق نظریه اقتصادی استاندارد، مدیران شرکت باید سود مورد انتظار را بدون توجه به تنوع درآمدهای گزارش ‌شده به حداکثر برسانند، در این راه نوساناتی در بازار کسب و کار نیز رخ می دهد که گاها پیش بینی نشده است و موقعیت مالی را به خطر می اندازد،…