Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انگیزش در کارکنان

انگیزش در مدیریت اکسیر بقا سازمان

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 5 دقیقه می باشد مقدمه موضوع اصلی این مقاله اهمیت انگیزش در مدیریت سازمان می باشد. انگیزش در مدیریت به معنی این است که مدیریت باید چه راهکارهایی داشته باشد تا بتواند انگیزه لازم برای…

انگیزش کارکنان چیست و چرا باید جدی گرفته شود؟؟

انگیزش کارکنان در واقع عاملی است که رفتار کارکنان را جهت می دهد. عواملی که باعث اینجاد انگیزش کارکنان می شود درواقع نیازها، شناخت ها و هیجانات فرد می باشد. اگر بتوانیم این عوامل را در بین کارکنان به درستی شناسایی کرده و رفتار مناسبی برای آن…

افزایش ظرفیت کاری با افزایش انگیزه کارکنان

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 3 دقیقه  و 30 ثانیه می باشد مقدمه تمام موفقیت های یک سازمان به انگیزه کارکنان و تمامی افراد درگیر در سازمان بستگی دارد. انگیزه کارکنان عاملی برای افزایش ظرفیت کاری کارکنان می باشد.…