Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انگیزش در سازمان و راه های ایجاد انگیزه در کارکنان

کارمندانی با ۷۰ درصد کارایی

کارمندان شما دیگر مجبور نیستند در یک چالش باشند ساده است. اگر می‌ خواهید به کارمندان خود انگیزه دهید، باید آنها  هر روز به سرکار بیایند و برای شما وقت بزارن. پس چگونه این کار را انجام می‌ دهید؟ فقط از این مراحل آسان پیروی کنید: ⇐…