Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انضباط

مدیریت به سبک هنری فایول

  این مقاله به تشریح مدیریت به سبک هنری فایول می پردازد. هنری فایول از نظریه پردازان فرانسوی بوده است که مجموعه تجربیات خود را در کتاب مدیریت صنعتی و عمومی منتشر کرد. وی در این کتاب به 14 اصل مدیریت می پردازد که به شرح زیر می باشد. ۱.…