Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انتقاد پذیری

انتقاد پذیری در مدیریت

مدت زمان تخمینی برای مطالعه این مقاله 4 دقیقه می باشد مقدمه از مهمترین هزینه ها برای یک مدیر انتقاد پذیری در مدیریت می باشد. زیرا اگر این کار به درستی صورت نپذیرد نتایج زیان باری برای وی خواهد داشت. در مسابقات رایج دو و…