Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

انتخاب منابع بودجه

نقش مدیریت مالی در زندگی شما

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی مانند تهیه و استفاده از وجوه سرمایه است. آن به معنی به کارگیری اصول عمومی مدیریت درباره منابع مالی سرمایه است. اجزای مدیریت مالی تصمیمات سرمایه گذاری…