Take a fresh look at your lifestyle.

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟Reviewed by Marjan on Feb 17Rating:

مطالعه يکـي از بهتريـن ابزارهـاي تعليـم و تربيـت مـدرن اسـت که يک کتـاب در روح فـرد ميگـذارد از آثـار ديگـر رسـانه ها عميق تـر و ريشـه دارتر ميباشـد و گاهـي شـخصيت فـرد را دگرگون ميکند و جاي بسـي خوشحالي اسـت که با وجود همـه جانبـه وسـايل ارتبـاط جمعـي کتـاب هنـوز جايـگاه ويژهاي در دنياي امروز دارد.مطالعــه و کســب علــم و دانــش زيربنا و زمينه ســاز توســعه و پيشــرفت کشور و راهگشاي بهروزي- سعادتمندي و فرزانگي جامعه و انسانهاســت.

 

چرا کتاب بخوانیم؟

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟2

 

 

کتاب پنجره ای است  بســوي جهان علم و تعالی بدانيم، مطالعه راه ي اســت براي پرورش اســتعدادها و او رادر مسيررشد و تکامل راهنمايي ميکند.پيشــرفت کشورها را می توان به دلیل مطالعــه و کتابخوانــي آنهاســت؛ چــرا که کســي که بــه مطالعه اهميت دهد به ســطوح بالاي علمي دست مييابــد و اين مســئله بر سرنوشــت افراد تأثير مثبتي خواهد گذاشــت و نســلهاي بعدي را نيز بهرهمند خواهد نمود و از آنجا که دانش و آگاهي انسان فطري نيست و بر اثر تجربه و مطالعه به دســت خواهد آمد.مطالعـه در زندگـي نقـش و جايـگاه مهمی دارد ، به خصوص در مـورد کسـاني کـه در حال تحصيل علم و دانش بـوده و خـود را براي يک زندگـي مفيد بـراي خود و ديگـران و نيز شـهروندي رشـد يافته و مؤثـر آماده ميکنند.

 

زندگی بدون کتاب!!

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟3

 

گرفتاري مردم- ماشيني شــدن زندگي و اسيربودن انســانها در چنگال ماشين ها- توجــه بيــش از اندازه به امــکا نات صوتي و تصويــري به جاي آثار مکتــوب- گراني کتــاب- متنوع نبودن آثارها- معرفي نشــدن کتاب هاي جديــد- ترجمه هاي نامناســب کتابهاي خارجي بي حوصلگي نســبت بــه مطالعه -نبود کتابخانه در منزل- شــرايط نامساعد آموزشــي و پرورشــي- وضعيــت خــاص رسانهها و مطبو عات و… . و بهطور کلي و خلاصه وجود مشــکلات اقتصادي و فعال نبودن در زمينه تحقيقات مانع هايي هستند که باعث فاصله بين کتاب و کتابخواني ميشود و از آنجائيکه شبکه مجازی در حال حاضــر جايگاه ويژه اي را در روند آموزشــي و يادگيري به خوداختصاص داده اند

و به عنوان رسانههاي آموزشــي نقش گســتردهاي در توســعه ســاختاري و اجتماعــي در ميــان جوامع شــري و همچنين انتفــال پيام فرهنگ در ابعاد مثبت يا منفي پيدا کرده ا ند و تا حد زيادي رسانه هاي نوشتاري نظيــر کتاب- مجلات و … را تحت الشــعاع قرار داده انــد اما با قــدري تعمق خواهيم دانســت که رسانه هاي مکتوب و در صدر آنها کتاب به لحاظ دارابودن ويژگيهاي خاص همچنان باصلابت و اســتواري نقش تاريخي خود را در انتقال دانش و فرهنگ و هنر از نســلي به نسل ديگر حفظ کرده اند.. لذا بايد دنبال روشهاي ترويج و اشــاعه فرهنگ مطالعه بين آحــاد جامعه بگرديم .

 

 

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چگونه مطالعه کنیم؟

 

مطالعه روش های گوناگونی دارد:

 

روش خواندن به صورت اجمالی

 

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟4

 

در این روش توجه بر روی کلیات کتاب قرار داده میشود.به طور حتم هر کتابی مطالبی در حاشیه نیز دارد.

اما روش اجمالی چه فوایدی خواهد داشت:بی تردید با دیدن فهرست و سرفصل های کتاب به مناسب بودن موضوع آن پی می برید.مطمئنا اگر شما به هدف اصلی کتاب واقف باشید لازم نیست کتاب را سطر به سطر و کلمه به کلمه بخوانید. این روش خواندن علاوه بر اینکه اشتباه است موجب  خستگی خواننده می شود .افراد مبتدی در امر کتابخوانی معمولا این اشتباه را مرتکب میشوند.خواننده با رعایت این مورد حتی در صورتی که کلمه یا حتی جملاتی را از قلم بی اندازد به دلیل اینکه به هدف اصلی کتاب واقف می باشد لطمه ای متوجه درک او نخواهد شد.

 

روش سریع خواندن

 

وقتی کتابی را کند میخوانیم ذهن ما زمان پیدا میکند که به موضوعات دیگر مشغول شود. بنابراین باید سرعت خواندن در حدظرفیت ذهن یک انسان باشد.یک از عوامل بی علاقه بودن افراد به مطالعه میتوان آهسته خواندن یا کلمه کلمه خواندن باشد بطوریکه خواننده بعد از گذشت چند ساعت از مطالعه متوجه میشود که تعداد صفحات کمی را مطالع کرده است و به این نتیجه میرسد که وقت خود را هدر داده است.سریع خواندن باعث میشود ذهن از پراکنده شدن به موضوعات دیگر خودداری کند و در نتیجه افزایش تمرکز و درک مطلب را خواهیم داشت.

 

عبارت خوانی

 

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟6

 

 

هدف از این امر افزایش سرعت مطالعه می باشد. خوانندگان عبارت خوانی توقف چشم کمتری دارند و زمان کمتری را صرف میکنند.ویژگی افرادی که کلمه به کلمه مطالعه میکنند بازگشت در خواندن است یا به عبارتی مطالعه مجدد که این امر باعث کند شدن سرعت مطالعه میشود.

 

دقیق خواندن

 

خواننده باید برای دقیق خواندن مطالب کتاب را سازماندهی کند. خواند کلمه به کلمه کتاب یا و حفظ آنها کاری غیر منطقی است. زیرا :

– با این کار حجم  زیادی از مطالبی که به درد ما نمیخورد را وارد ذهن کردیم

– وقت زیادی برای آن گذاشته ایم

– هنگامی که به حاشیه توجه کنیم اصل مطلب گم میشود

– در خواندن حفظی با از یاد بردن کلمه ای  دچار مشکل میشویم.

الف )اما در مورد سازمان دهی مطالب باید به چند بخش کتاب توجه کنیم:

موضوع اصلی:

در بخش یا بخشی از کتاب در بردارنده هدف اصلی مولف می باشد که تقریبا تمام نکات و مطالب را دربرمی گیرد.

نکته های اصلی : نکات اصلی اندیشه هاي مهم یا گـروههایی ازمعنی هستند کـه روي هم ایده ی اصلی را تشکیل میدهند.نکات اصلی بخش هایی می باشند که جهت اثبات و توضیح اصلی طرح به کار میروند.

جزئیات:

میتواند در قالب اطلاعات واقعی ، تصاویر، نمودار و… باشد که مکمل نکات اصلی می باشند  . پیوستگی مطالب را به یکدیگر زیاد میکند. درک مطلب را آسان تر میکند .

 

علامت گذاری و حاشیه نویسی

 

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟18

 

هر عملی که رابطه ما را با مطالب کتاب زیاد کند ضروری است و باعث درک بیشتر مطالب میشود.

 روانشناس معروف آدلـر می گـوید:

با خریدن کتاب صاحب آن نمی شویم. بلکه زمانی کتاب در اخــتیار ماسـت که عـلاوه خواندن بر حاشیه آن بنویسیم یا علامت بگذاریم

 

خلاصه کردن

 

خـلاصه یـک مـرور از مطالبی است که خوانده شده، در واقع بیان مجدد از درک ما از نکات اصلی.با این عمل سرعت مرور کردن افزایش می یابد و نگهداری مطالب در حافظه زیاد میشود. در صورتی که نتوانیم خلاصه های خود را به یاد بیاوریم نشانه این است که مطمئنا مطلب را درست متوجه نشده ایم.

 

روش خواندن تجسسی

 

 

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟9

 

هنگامی که خواننده نسبت به موضوعی کنجکاو میشود و دنبال یافتن پاسخ می رود. در این حالت ذهن تمرکز زیادی دارد و از یافتن پاسخ احساس لذت میکند.

برای این منظور میتوانیم با طرح سوالاتی قبل و بعد از مطالعه حس کنجکاوی را برانگیخته کنیم.

الف) سوال قبل از مطالعه:

برای مثال  هدف از مطالعه کتاب چیست؟همچنین بعضی از کتابها حاوی پرسش هایی از سوی مولف می باشند که میتوانیم پی به نکات مورد توجه مولف ببریم.

 

ب) سوال به هنگام مطالعه

علاقه فرد به مطالعه حفظ میشود وفهم و کارایی خواننده را افزایش می دهد. این روش خصوصا وقتی که مطلبی دشوار است وعلاقه ای به آن ندارید مناسب است.

 

ج)سوال بعد از خواندن

میتوانیم به ارزشیبایی خود از مطالعه پی ببریم. سوالات بعد از مطالعه یادگیری را به معرض عمل می آورد.

 

توصیه هایی در مورد شیوه های مطالعه

 

الف – تنظیم برنامه

همه میگن ? کتاب بخونید اما چطوری؟

 

داشتن برنامه ریزی مشخص باعث افزایش تمرکز حواس می شود. تنظیم برنامه از انباشته شدن مطالب جلوگیری میکند.

پیشنهاداتی برای تنظیم برنامه

  • رنامه خود را بر اساس دید واقع بینانه باشد و باید از تجمیع مطالعه در مدت زمان محدود پرهیز کرد . به این دلیل کهدر صورت تحقق نیافتن برنامه مورد نظر انگیزه ادامه کار کم میشود.
  • ازساعاتی که در آن احساس لذت میکنید برای مطالعه بهره ببرید.و در هنگامی که کارایی ذهن شما زیاد است مطالعه

 مطالب پیچیده را در دستور کار قرار دهید.

  • مطالبی که دارای شباهت و وجه اشتراک هستند را بایکدیگر نخوانید زیرا باعث خستگی میشود و در نتیجه کاهش

 تمرکزحواس را به دنبال خواهد داشت.

  • وقفه بین مطالعه بسیار مهم می باشد. سعی کنید مطالعه پیوسته بیش از 90 دقیقه نباشد و حتما زمان استراحت 10 تا15 دقیقه برای خود منظور کنید.

ب) محیط مطالعه

محیط مطالعه را مکانی قرار بدهید. که در این مکان جز مطالعه کاری دیگری انجام ندهید. محیط مناسب باعث افزایش بازده مطالعه خواهد شد. محیط مطالعه باید عاری از هرگونه آلودگی صوتی باشد. تهویه محل نیز بسیار مهم می باشد.

دمای محیط باید سازگار با شرایط جسمانی خواننده باشد و موجب ناراحتی او نشود. برای جلوگیری از خستگی و آسیب چشم  باید روشنایی به مقدار کافی در محیط  وجود داشته باشد.

 

نتیجه گیری

 

در پايان با توجه بــه فرمايش اخير مقام معظم رهبري، که اظهــار ميفرمايند: من هــر زماني که به ياد کتــاب و وضع کتاب در جامعــه خودمان ميافتــم، قلباً غمگين ميشــوم. بايد در جهت رفع اين مشــکل بــزرگ، مــردم، دولــت و تمــام نهادها و ارگانها،همگام با يکديگر، به صورت جدي، وارد عمل شوند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.
ARE YOU READY? GET IT NOW!
OR SUBSCRIBE WITH
{subscription-facebook}
{subscription-google}
هدیه شما، فایل صوتی مصاحبه با آنتنی رابینز
میلیونر خودساخته ای که رازهاش رو با شما به اشتراک میزاره
telegram
ARE YOU READY? GET IT NOW!
Increase more than 500% of Email Subscribers!
Your Information will never be shared with any third party.