در این بخش زندگی نامه ی ثروتمند ترین افراد جهان آورده شده است .